Comité

Tom Klein – President ( info@tcmersch.lu )

Karel Achten - Vize-President ( info@tcmersch.lu )

Fränz Pires – Directeur sportif ( directeursportif@tcmersch.lu )

Britta Lütkemeier  - Trésorier

Gilles Elsen – Sekretariat (techn. & adm.)

Sandra Jovanovic - Sekretariat (adm.)

Catherine Schneiders – Facturatioun ( facturation@tcmersch.lu )

Alain Wies – Facturatioun ( facturation@tcmersch.lu )

Claude Scholtes – Responsable Clubhouse & Tennisfelder

Jim Kops – Manifestatiounen & Vertrieder an der mierscher Sportskommissioun

Chris Schagen – E-Tennis; Reservatiounen; Badges & Cotisatiounen ( info@tcmersch.lu )

Charel Weber – Marketing & Kommunikatioun

Sabine Kirchhoff – Member & Manifestatiounen


Composition Comité 2023-2024.pdf


Mandy Legener & Henri Krier (Keesepréifer) 

Sportskommissioun : Pires Fränz (Directeur sportif - Leader); Klein Tom; Achten Karel; Achten Britta; 

Mehlich Frank (Chef Coach TC Mersch)