News

After Work & After Tennis all Donneschdeg

DARTS – DRINKS & MUSIC , 

all Donneschden, every thursday, chaque jeudi 

17:00 - 22:00 

SEE YOU @ 19, rue des Prés Mersch

After Work & After Tennis all Donneschdeg

User ImageKarel Achten, 31. Oktober 2022